Hotel Slunce

Jesenická 4, 768 335 Rýmařov, Tel.: +420 554 212 790, E-mail: hotelslunce@jeseniky.com


  • Hotel Slunce Jeseníky

NÁVŠTĚVNÍ ŘAD AQUACENTRA SLUNCE

Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem viz níže:

1. Návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků aquacentra a musí být návštěvníky a organizacemi v nájmu bezpodmínečně dodržován.

2. Návštěvní řád je nedílnou součástí Provozního řádu aquacentra.

3. Návštěvník vstupem do prostor aquacentra souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu a dbá pokynů personálu aquacentra.

4. Vstup do aquacentra je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v recepci aquacentra. Ceny vstupného jsou zveřejněny ve vstupní hale a na internetových stránkách aquapacentra. Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit děti do 17, studenti, senioři nad 58 let, ZTP, ZTP/P s doprovodem po předložení platného dokladu. Dokladem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí školní index, žákovská knížka, studentský průkaz, karta ISIC, průkaz ZTP nebo ZTP/P, případně jiný doklad opatřený osobní fotografií, ze kterého je možné prokázat údaje potřebné pro uplatnění zvýhodněného vstupného.

5. Děti do 3 let věku mají vstup do bazénu povolen pouze s dětskou plaveckou plenou, kterou si lze zakoupit v recepci aquacentra. Děti do 12 let mají povolen vstup do aquacentra pouze s doprovodem a stálou kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let pověřenou zákonným zástupcem.V případě neprokázání rozhodného věku jim nebude přístup do aquacentra umožněn. Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let musí mít odpovědnou osobu. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled.

6. Do prostor aquacentra je zakázán vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do aquacentra dovolen pouze po odložení těchto pomůcek v šatně a jejich nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou.

7. Do prostor aquacentra je zakázán vstup se zvířaty.

8. Návštěvníci jsou povinni před vstupem do aquacentra uložit své osobní věci do uzamykatelných skříněk v šatnách aquacentra. Provozovatel aquacentra neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo uzamykatelné skříňky. Nalezené předměty se ukládají v recepci aquacentra.

9. Každý návštěvník je povinen před vstupem do zóny aquacentra provést osobní hygienu. Řádně omýt celé tělo mýdlem a šamponem. Jako spodní díl koupacího oděvu se považují plavky s nohavičkami maximálně nad kolena. Je zakázáno koupat se ve spodním prádle nebo v jiném než koupacím oděvu. Návštěvník jakékoliv sauny se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat.

10. Neplavající návštěvník, dále jen doprovod, musí své svršky a obuv odložit v šatně. Ke vstupu do návštěvních zón může použít místo koupacího oděvu sportovní oděv se spodním dílem maximálně nad kolena. Doprovod si musí před vstupem do aquacentra omýt chodidla nebo použít hygienicky nezávadnou plážovou obuv.

11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat a respektovat informační tabule a jiná upozornění. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem areálu aquacentra. Aquacentrum neodpovídá za úrazy, které si způsobil návštěvník nedodržením Návštěvního řádu, nedodržením pokynů a doporučení, nebo svou neopatrností či nedbalostí. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v prostorách aquacentra.

12. Návštěvníci se k zařízení a vybavení aquacentra chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquacentra odpovídá za vzniklou škodu návštěvník. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí aquacentru hmotnou škodu, aquacentrum uplatní nárok na náhradu vzniklé škody, a to v souladu s platnou legislativou.

13. Provozovatel aquacentra je oprávněn v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku, v platném znění, využít práva svépomoci a jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka, do práv třetích osob (např. nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), do doby příjezdu Policie.

14. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned zaměstnance aquacentra. O přijatém oznámení bude sepsán protokol o ohlášení nehody, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě, újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.

15. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník aquacentra se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel aquacentra nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.

16. Lékárnička vybavená pro poskytnutí první pomoci je uložena v recepci aquacentra. Zdravotnická služba lékaře v pohotovosti je zajištěna v Rýmařově.

17. Vstup do prostor aquacentra je zakázán osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem. Vstup do prostor aquacentra je zakázán osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. Vstup do prostor aquacentra je zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem návykových látek.

18. Do prostor aquacentra je zakázáno vnášet předměty s ostrými hranami a skleněné obaly.

19. Návštěvníci jsou povinni se v areálu pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli, popřípadě nezranili sebe nebo jiné návštěvníky.

20. Návštěvníkům je zakázáno chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek. Je zakázáno se vzájemně potápět, srážet a házet do vody. Skákání do plaveckého bazénů z jiných míst než skokanských můstků je zakázáno. Skákání do perličkové lázně je zakázáno.

21. Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory aquacentra zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě nebo do přepadových kanálů bazénu, odhazováním žvýkaček a odpadků, a používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.

22. Konzumace potravin, nápojů a kouření je povoleno pouze ve vymezených prostorách aquacentra.

23. Z prostor aquacentra bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

24. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci aqcentra nebo přímo u vedení provozovatele Aquacentra Slunce, Rýmařov

Návštěvní řád platný a účinný od 1. 1. 2022.

HORSKÁ CHATA SLUNCE

Hledáte chatu či chalupu pro ubytování v Jeseníkách pro partu přátel nebo rodinu? Pak si zarezervujte nově zrekonstruovanou Chatu Slunce v Karlově pod Pradědem (kapacita 12 osob).